Dokumenty

 • numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej
 • podstawa nabycia - czyli jeden z wymienionych dokumentów:
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
  • akt poświaczenia dziedziczenia
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy
  • nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia
  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku
 • dane osobowe stron czynności - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, ;stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku firm - nazwa firmy, siedziba oraz numer KRS
 • cena sprzedaży / wartość rynkowa przedmiotu darowizny
 • warunki i data wydania przedmiotu umowy
 • jeżeli działka ma być wydzielona do nowej księgi wieczystej - wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem (dla celów wieczystoksięgowych)
 • Zaświadczenie właściwego starosty, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu oraz że nie została wydana w stosunku do tej nieruchomości decyzja o planie urządzenia lasu o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (podstawa prawna: ustawa o lasach art. 37a)
 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Zaświadczenie właściwej gminy, że nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji oraz że nie jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (podstawa prawna: ustawa o gospodarce nieruchomościami art. 109 ust. 1 pkt 4a) i 4b))
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (dla celów wieczystoksięgowych) – jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu (scaleniu), a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej,
 • oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa - w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego
 • numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczytej
 • podstawa nabycia - czyli jeden z wymienionych dokumentów
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
  • akt poświaczenia dziedziczenia
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy
  • nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia
  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku
 • dane osobowe stron czynności - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku firm - nazwa firmy, siedziba oraz numer KRS
 • cena sprzedaży / wartość rynkowa przedmiotu darowizny
 • warunki i data wydania przedmiotu umowy
 • zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany oraz zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych
 • oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa - w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu
 • numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej (jeśli została założona)
 • podstawa nabycia - czyli jeden z wymienionych dokumentów:
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
  • akt poświaczenia dziedziczenia
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:
  • nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia
  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku
 • dane osobowe stron czynności - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku firm - nazwa firmy, siedziba oraz numer KRS
 • cena sprzedaży / wartość rynkowa przedmiotu darowizny
 • warunki i data wydania przedmiotu umowy
 • zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany oraz zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych
 • oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa - w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego
 • odpis aktu małżeństwa
 • dane osobowe stron czynności - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania
 • jeżeli przedmiotem umowy ma być konkretna nieruchomość - numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej
 • odpis aktu zgonu spadkodawcy
 • PESEL spadkodawcy
 • testament spadkodawcy (jeśli został sporządzony)
 • akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne)
 • numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej nieruchomości, która wchodzi w skład spadku
 • dane osobowe biorących udział w czynności - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania
 • dane osobowe udzielającego pełnomocnictwa - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania
 • dane osobowe pełnomocnika - imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL
 • dane nieruchomości - najlepiej numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej
 • dane osobowe sporządzającego testament - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania
 • dane osób powoływanych do spadku - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, PESEL
 • w przypadku zapisu zwykłego lub windykacyjnego - dane przedmiotu zapisu (w przypadku nieruchomości - numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej)
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy
 • informacja o pozostałych spadkobiercach ustawowych i testamentowych: imiona, nazwiska, adres zamieszkania
 • informacje o osobach, które już przyjęły / odrzuciły spadek
 • dane wspólników - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania
 • informacje dotyczące postanowień umowy spółki: firma, siedziba, kapitał zakładowy, ilość oraz wartość udziałów wraz ze sposobem ich objęcia (pokrycia), przedmiot działalności spółki, skład organów spółki