Kancelaria Notarialna w Katowicach Notariusz Agata Niełacna–Szopa


ul. Kościuszki 175, 40-524 Katowice

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą czynności notarialnych.

Zobacz więcej

Czynności notarialne


Zgodnie z artykułem 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 • sporządza poświadczenia
 • notariusz doręcza oświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Przejdź do opłat

Galeria Kancelarii


 

Notariusz Katowice, ul. Kościuszki, Agata Niełacna-Szopa
Notariat Katowice, ul. Kościuszki, Agata Niełacna-Szopa
Kancelaria notarialne Katowice, ul. Kościuszki, Agata Niełacna-Szopa

Opłaty


Za wykonywane czynności notariusze pobierają taksę notarialną na podstawie Rozporządzenia z dnia 28.06.2004r. Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2013.237 j.t.), powiększoną o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki VAT. Przy dokonywaniu określonych czynności notariusz zobowiązany jest pobrać gotówką i przekazać właściwym instytucjom państwowym następujące podatki i opłaty:

 • opłatę sądową
 • podatek od czynności cywilnoprawnych
 • podatek od spadków i darowizn
 • opłatę rejestracyjną w przypadku wpisu do Rejestru Spadkowego

Pobrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

Wartość przedmiotu czynności notarialnej Taksa
do 3 000 zł 100 zł
powyżej 3 000 zł do 10 000 zł 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł
powyżej 10 000 zł do 30 000 zł 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
powyżej 30 000 zł do 60 000 zł 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł
powyżej 2 000 000 zł 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 nie więcej niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł

Wymagane dokumenty


 • numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej
 • podstawa nabycia - czyli jeden z wymienionych dokumentów:
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
  • akt poświaczenia dziedziczenia
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy
  • nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia
  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku
 • dane osobowe stron czynności - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, ;stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku firm - nazwa firmy, siedziba oraz numer KRS
 • cena sprzedaży / wartość rynkowa przedmiotu darowizny
 • warunki i data wydania przedmiotu umowy
 • jeżeli działka ma być wydzielona do nowej księgi wieczystej - wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem (dla celów wieczystoksięgowych)
 • Zaświadczenie właściwego starosty, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu oraz że nie została wydana w stosunku do tej nieruchomości decyzja o planie urządzenia lasu o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (podstawa prawna: ustawa o lasach art. 37a)
 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Zaświadczenie właściwej gminy, że nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji oraz że nie jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (podstawa prawna: ustawa o gospodarce nieruchomościami art. 109 ust. 1 pkt 4a) i 4b))
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (dla celów wieczystoksięgowych) – jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu (scaleniu), a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej,
 • oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa - w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego
Przejdź do opłat

Zapraszamy do skorzystania
z naszych usług!

Kontakt

Kontakt


Telefon do kancelarii jest czynny w godzinach pracy.
Jesteśmy również do Państwa dyspozycji poprzez kontakt e-mail.

Dojazd


Kancelaria mieści się w budynku biurowym na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Rolnej.
Do dyspozycji klientów, za budynkiem mieści się darmowy parking. Kancelaria znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie komunikacji miejskiej:

 • po drugiej stronie ulicy- przystanek tramwajowy BRYNÓW SŁOWIKÓW; linie tramwajowe: 6, 14, 16, 36
 • od strony ulicy ulicy Brynowskiej – przystanek autobusowy BRYNÓW DWORSKA; linie autobusowe: 9, 10, 11, 154, 297, 689.
Parking

Darmowy parking dla naszych Klientów.

Klimatyzacja

Cały budynek jest klimatyzowany.

Wi-Fi

Do dyspozycji Klientów jest bezpłatne Wi-Fi.

Płatność kartą

Przyjmujemy płatności kartą.

Dokumenty do pobrania

Deklaracja PCC-3 Deklaracja SD-Z2 Pełnomocnictwo do nabycia i zbycia udziałow w sp. z o.o. Pełnomocnictwo do odbioru wypisu Upoważnienie do korzystania z samochodu Wzór umowy najmu okazjonalnego Zgoda na wyjazd dziecka za granicę Zgoda na wyrobienie paszportu dziecku